Skillnaden mellan CNS- och flyghinderanalys

Som tidigare nämnts i detta dokument, är berörda flygplatser och LFV sakägare för civil luftfart och skall därmed samrådas med innan etablering av hinder över 20 meter, oavsett hindrets placering. Vad gäller flygplatserna och deras yttrande rekommenderas att uppsättaren bifogar en flyghinderanalys vid ansökan om att få etablera sitt byggnadsverk, exempelvis i bygglovsprocessen. De flesta flygplatser kräver en flyghinderanalys som underlag för att yttra sig om etablering av hinder högre än 20 meter, inom en radie av 90 km från flygplatsen. LFV är de enda i Sverige som har den samlade kompetensen och underlaget för att utföra en fullständig flyghinderanalys. LFVs flyghinderanalys är en avgiftsbelagd produkt som byggherren normalt står för, enligt en fastprislista där priset styrs av typ av byggnadsverk samt mängd av byggnadsverk.

Värt att notera är att CNS-analys är inkluderad som en separat del i en flyghinderanalys. Det innebär att om en flyghinderanalys är utförd behöver ingen separat CNS-analysbegäran skickas in till LFV.