CNS-analys

CNS står för Communication Navigation Surveillance, alltså radioutrustning, navigationshjälpmedel och radarutrustning (övervakning).

Alla objekt till lands och till havs högre än 20 meter i förhållande till omgivande mark- eller vattenyta som ingår i bygglovshandlingar eller kommunala planer ska remitteras till LFV. När det gäller objekt till havs eller i insjö så ska Kustbevakningen i Karlskrona också remitteras. registrator@kustbevakningen.se

Även entreprenadarbeten på eller invid mark där LFV är markägare eller arrendator ska remitteras till LFV.

 

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten CNS-analys är avgiftsfri. Det är denna tjänst som du får utförd om du inte uttryckligen begär att få en avgiftsbelagd flyghinderanalys och skickar in en ifylld beställningsblankett för flyghinderanalys.

CNS-analys innebär att LFV analyserar ett eller flera objekt med en höjd högre än 20 meter i förhållande till omgivande mark eller vattenytan med avseende på de internationella regelverk, nationella regelverk och interna föreskrifter inom LFV som gäller för CNS-utrustningar. Enligt beslut av EU-kommissionen skall dessa föreskrifter ha verkan som lag inom EU. Vidare bedömer LFV om objektet kan uppföras utan att LFVs CNS-anläggningar riskerar att bli påverkade rent fysiskt av en etablering.

Dock tar CNS-analysen inte hänsyn till hinderfrihet för luftfarten. Detta ombesörjs i den avgiftsbelagda tjänsten Flyghinderanalys. För information om Flyghinderanalys, se Flyghinderanalys

Observera att vi för en CNS-analys i regel behöver upp till 30 arbetsdagars svarstid. Vi kan inte garantera svar inom kortare tid.

Remisshandlingar skickas till lfvcentralregistratur@lfv.se.

Pappersdokument kan i yttersta undantagsfall skickas till: LFV Central Registratur 601 79 Norrköping

När det gäller större entreprenadområden, vindkraftparker, kraftledningar, vägbyggen, järnvägsbyggen och liknande måste det inskickade underlaget inkludera ESRI shapefiler över utredningskorridorer och planerade sträckningar, LFV kan annars inte besvara remissen. Det är mycket viktigt att alla ärenden som remitteras till LFV i dessa kategorier alltid åtföljs av ESRI shapefiler. Filerna skall vara i sådant format att de kan användas i GIS-programvaran MapInfo för PC.

LFV vill att ni som remitterar CNS-analysärenden till oss alltid använder vår blankett för ändamålet som kan laddas ned via länken nedan. Det är viktigt att ni fyller i alla tillämpliga fält på blanketten, utelämna inget. Gissa inte och utelämna inte att markera vilket koordinatsystem uppgivna koordinater är i. Observera att ”er referens” inte är handläggarens tjänstetitel utan avsändarens diarienummer för ärendet så att LFV kan referera till detta i sitt svar. Likaså skall e-postadress och postadress anges till registrator hos er och inte till er handläggare i ärendet. Observera att LFV inte har någon nytta av bygglovshandlingarna i ett bygglovsärende, en korrekt ifylld blankett är det enda ni behöver skicka in till LFV. I de sällsynta fall vi behöver mer underlag än vår CNS-analysblankett efterfrågar vi detta separat.

I detaljplaneärenden är inte blanketten tillämpbar. Skicka då in endast planbeskrivningen och plankartan eller ge direktlänkar till dessa. Vi behöver inte bakgrundsmaterial och utredningar som MKB:er och liknande.

Observera att LFV inte loggar in i era datorsystem. Vi hämtar inte handlingar som kräver inloggning. Ni måste antingen skicka med plankarta och planbeskrivning i detaljplaneärenden eller ge oss länkar där vi direkt kan hämta handlingarna utan inloggningsförfarande. Detsamma gäller för översiktsplaner. I bygglovsärenden behöver ni endast skicka in en korrekt ifylld blankett. Gäller det mastärenden behöver vi endast masthöjd, terränghöjd och koordinater för masten samt markering av använt koordinatsystem jämte övriga uppgifter som nämns ovan. Skicka inte med bygglovshandlingarna, de behövs inte.

Observera att LFVs nominella handläggningstid för CNS-analysärenden är 30 arbetsdagar. Tiden räknas från den dag vi fått in kompletta handlingar i ärendet. Vi kan normalt inte tillgodose önskemål om väsentligt kortare handläggningstider och vår handläggningstid är beroende av arbetsbelastning. Den är längre i samband med storhelger och semesterperioder.

Om du använder webbläsaren Chrome - ladda ner blanketten till din dator innan du fyller i den.

  • Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och handlägger ärenden för luftfarten i Sverige, telefon 0771-503 503.
  • Frågor kring flyghindermarkering och belysning av flyghinder hanteras av Transportstyrelsen
  • Tillståndsärenden gällande luftfartsradio och radiobaserade system för luftfarten hanteras av Post och Telestyrelsen, PTS, telefon 08-678 55 00.
  • Bullerärenden när det gäller de statliga flygplatserna handläggs av Swedavia, telefon 010-109 00 00.
  • Helikopterplattor och frågor kring dem hanteras av Transportstyrelsens luftfartsavdelning. Ägaren till helikopterplattan, ofta sjukhus, skall remitteras i ärenden där helikopterplattor kan tänkas påverkas jämte Transportstyrelsen.