Samarbeten och partnerskap

LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i organisationer. Vi deltar i samarbeten både nationellt och internationellt.

CANSO

Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) är en global intresseorganisation främst för leverantörer av flygtrafiktjänster i vilken LFV är medlem. CANSOs medlemmar hanterar över 85 procent av världens flygtrafik. Målen är att samla utveckla och marknadsföra nya strategier för att förbättra flygtrafiktjänster på marken och i luften. En viktig uppgift är att tillsammans med kunderna (exempelvis olika flygbolag och deras organisationer) utveckla flygtrafiktjänster som tillgodoser deras behov.

EASA

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) är en EU-myndighet och den gemensamma europeiska flygsäkerhetsmyndigheten. EASA tar fortlöpande över allt fler av de tillstånds- och tillsynsuppgifter som gäller för flygbolag och liknande aktörer som tidigare utfördes av de europeiska ländernas egna flygsäkerhetsmyndigheter.

EUROCONTROL

EUROCONTROL är en multinationell organisation för flygsäkerhet i luftrummet där närmare 40 europeiska stater är medlemmar. Namnet till trots är alltså EUROCONTROL inte en del av EU utan en helt egen internationell organisation. EUROCONTROL, som inte har lagstiftningsbefogenhet, arbetar med att på olika sätt harmonisera och utveckla flygtrafiktjänsterna i medlemsländerna. EUROCONTROLs Network Operation Centres (NMOC) finns i Haren, Bryssel och Brétigny-sur-Orge nära Paris och samlar in, bearbetar och distribuerar färdplaner till berörda ATC-enheter. Vilket är en förutsättning för flygtrafiken i Europa ska fungera. Organisationen har också andra operativa uppgifter, bland annat samlar man in de avgifter flygbolagen betalar för flygtrafiktjänster man nyttjar vid sträckflygning. Dessutom driver man en kontrollcentral som ligger i Maastricht och som leder trafiken på hög höjd över Be-Ne-Lux och västra Tyskland. Huvudkontoret ligger i Bryssel.

IATA

International Air Transport Association (IATA) är en internationell organisation med flygbolag som medlemmar. IATA hanterar regler och liknande inom kommersiellt passagerarflyg. Bland annat har man standardiserat biljettsystem, skapat flygplatskoder och flygbolagskoder. IATA grundades i Haag 1919 under namnet International Air Traffic Association. 1945 bildades den nuvarande sammanslutningen i Havanna, Kuba, och har nu sitt huvudkontor i Montreal i Kanada Organisationen har fler än 270 medlemmar från 140 länder.

ICAO

International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett FN-organ med uppgift att bidra till ökad flygsäkerhet genom gemensamma regler inom bland annat flygtrafiktjänst, men även när det gäller flygplatsers utformning, certifiering av piloter, flygtekniker, flygledare, flygplans luftvärdighet, regler för hur man skall planera samt genomföra flygningar. De flesta av världens nationer är medlemmar i ICAO. Huvudkontoret finns i Montreal, Kanada, och ett europeiskt kontor finns i Paris. ICAO genomför granskningar av medlemsnationernas myndigheter för att säkerställa att de uppfyller sina ansvarsområden och arbetar enhetligt.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs.