Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur LFV behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och om LFVs dataskyddsombud.

Personuppgifter kan vara vad som helst, även ljud- och bilduppgifter om fysiska personer, som kan identifiera en individ direkt eller indirekt. Det behöver inte vara fullständiga uppgifter som personnummer eller namn utan det är tillräckligt om uppgiften tillsammans med en annan uppgift någon annanstans kan identifiera en person.

LFV samlar bara in personuppgifter för särskilda tydligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna är alltid adekvata, relevanta, nödvändiga för sitt ändamål och inte onödigt omfattande. De uppdateras vid behov och hanteras på ett säkert sätt.

Personuppgifter får inte hanteras och användas längre än vad som behövs för syftet med behandlingen. De får dock lagras längre än de behövs om personuppgifterna arkiveras. LFV arkiverar information som innehåller personuppgifter i enlighet med arkivlagstiftningen. Den tid dessa förvaras av LFV dokumenteras i de gallringsbeslut som fattats av Riksarkivet för LFVs räkning. Gallringsbesluten redovisas i LFVs Dokumenthanteringsplan.

Personuppgifter som behandlas

Behandling med anledning av LFVs uppdrag

LFVs verksamhet inom ramen för uppdraget är av allmänt intresse och är den rättsliga grunden för LFVs hantering av personuppgifter.

LFV hanterar personuppgifter i samband med att det uppdrag som tilldelats av regering och riksdag utförs. I samband med uppdraget hanteras personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress, IP-adress, cookies, personnummer samt uppgifter om privata flygplans identiteter som kan leda till en individ.

Behandling i LFVs administrativa verksamhet

LFV har som myndighet skyldighet att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt och utforma sin administration så att verksamheten fungerar på ett bra sätt. En stor del av de personuppgifter som LFV hanterar, hanteras för att effektivisera administrationen och är nödvändiga för myndighetens förvaltning och funktion. Denna hantering är rättsligt grundad i dataskyddsförordningens mening.

”Den svenska offentlighetsprincipen har företräde framför dataskyddsförordningen avseende… handlingar som förvaras hos myndigheter….” Det innebär att hantering av personuppgifter som omfattas av offentlighetsprincipen alltid ska utföras i enlighet med de föreskrifter som följer av detta.

LFV har enligt lag skyldighet att diarieföra allmänna handlingar. Det innebär att sådant som skickas till eller från LFV eller upprättas av LFV, diarieförs. De personuppgifter som behövs för att diarieföra och de uppgifter som ingår i den diarieförda informationen hanteras av LFV.

De personuppgifter som behandlas i LFV:s verksamhet är t ex namn, adress, e-postadress, IP-adress, cookies, personnummer och uppgifter om privata flygplan som kan kopplas till någon fysisk person.

Kameraövervakning på flygplatser

LFV kamerabevakar områden kring några flygplatser. Läs om kameraövervakning på flygplatser.   

Dina rättigheter som registrerad

Den vars uppgifter hanteras, dvs registreras, av LFV har rätt att dels få information om detta på lämpligt sätt, dels att få ett registerutdrag.

Registerutdrag

Ett registerutdrag innebär att man har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter behandlas och i så fall vilka. Den registrerade har också rätt att få ett utdrag av de uppgifter som behandlas.

Ändring eller radering av uppgifter

De registrerade har rätt att få uppgifter rättade, kompletterade eller raderade. Detta kan ske om:

  • uppgifterna inte längre är nödvändiga i sitt sammanhang

  • det inte finns något berättigat skäl att hantera uppgifterna

  • uppgifterna har registrerats i strid med lagstiftningen

Den registrerade har också rätt att kräva att behandlingen begränsas som följd av något av ovanstående skäl. Har hanteringen begränsats får den inte behandlas utan särskilt samtycke och information till den berörde.

Uppgifter får inte ändras eller raderas om det strider mot offentlighetsprincipen, arkivregler eller om uppgifterna behöver finnas kvar för att uppgifterna är av allmänt intresse eller ett led i myndighetsutövning. Det innebär att det måste finnas ett fastställt gallringsbeslut för att ta bort informationen. LFVs gallringsbeslut är dokumenterade i LFVs Dokumenthanteringsplan.

Om du har synpunkter på LFVs behandling av dina personuppgifter

Om du vill lämna synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas av LFV kan du göra det till LFV eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Om du har frågor om LFVs efterlevnad av dataskyddsförordningen, välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadress dataskyddsombud@lfv.se.