Ökade krav från EU på sänkta kostnader för flygtrafiktjänst

Publicerad: 26 maj 2021 08:26Uppdaterad: 26 maj 08:27

EU har nu beslutat om hur det regelverk som reglerar flygbolagens avgifter till EU:s flygtrafiktjänstleverantörer ska se ut de kommande åren. Kraven på att de som levererar flygtrafiktjänst, däribland LFV, ska sänka sina kostnader är stora.

EU-kommissionen fastställer sedan 2012 så kallade prestationsplaner för flygtrafiktjänstleverantörerna. Planerna löper under en referensperiod och innehåller ett antal mål som leverantörerna av flygtrafiktjänst ska uppfylla, däribland över tid sänkta kostnader för den tjänst som de levererar till flygbolagen.

Tidigare och nuvarande planer har baserats på vad som kan beskrivas som prognoser för en ”normal” utveckling för flyget med mindre upp- och nedgångar i trafiken kopplat till konjunktur och andra omvärldsfaktorer. Vad ingen hade kunnat föreställa sig när dessa prognoser gjordes, var de dramatiska konsekvenser som pandemin förde med sig för flygbranschen under 2020 och hittills under 2021.
Därför har det regelverk som benämns RP3, eller referensperiod 3, nu arbetats om. För LFVs del innebär det krav på att kostnaderna under åren 2020–2024 måste vara lägre än 2019 års nivå.
– Vi får den största delen av våra intäkter från flygbolagen och andra luftrumsbrukare men det är EU som genom prestationsplanerna reglerar avgiftsnivån. EU-beslutet innebär att vi måste sänka våra kostnader ytterligare under perioden fram till 2024, säger LFVs överdirektör Magnus Corell.

Efter det nyligen fattade EU-beslutet kommer varje EU-stat att skicka in reviderade nationella prestationsplaner för godkännande. Beslut kring dessa väntas i början av 2022.

Fakta

  • EU:s prestationsplaner har fyra mål: bibehållen flygsäkerhet, minskad miljöpåverkan, ökad kapacitet och därmed färre förseningar samt sänkta kostnader för flygtrafikledning.
  • EU fastställer prestationsplanerna som ligger till grund för de avgifter som flygbolagen ska betala för utförda flygtrafikledningstjänster. Formellt beslut om avgifterna fattas av Eurocontrol.
  • 65 procent av LFVs intäkter år 2020 var undervägsavgifter.
  • Antalet rörelser i svenskt luftrum minskade från 2019 till 2020 med 57 procent, från 774 000 till 332 000 rörelser.
  • RP3 omfattar åren 2020–2024.
  • Åren 2020–2021 särregleras enligt ett särskilt EU-beslut inom ramen för prestationsregelverket eftersom pandemin fick så stora konsekvenser för flygbolagen.