Frågor och Svar Miljö

Flygtrafiken svarar globalt för 2,6 procent av världens utsläpp av koldioxid och 4–5 procent av alla klimatpåverkande utsläpp.

Flygmotorer släpper ut samma typer av föroreningar som vid förbränning av annat fossilt bränsle, koldioxid, kväveoxider, kolväten, partiklar, kolmonoxid och svaveldioxid. Flyget släpper ut koldioxid i direkt relation till bränsleförbrukningen. På hög höjd bidrar flyget dessutom till klimatpåverkan genom utsläpp av kväveoxider, vattenånga och kondensstrimmor. Den samlade effekten brukar uppskattas till två gånger effekten av koldioxid, men osäkerheten om denna klimatpåverkan är dock stor.

Jämfört med flygplan från 1960-talet är dagens flygplan 70 procent bränsleeffektivare per personkilometer.

Flygbuller är det oönskade ljud som uppstår framförallt när plan startar och landar. Vid start är motorpådraget högt men eftersom planet oftast stiger brant är det en relativt begränsad geografisk yta som utsätts för buller. Vid inflygning är motorpådraget betydligt lägre, men den geografiska ytan som berörs är större då planet ligger i en glidbana in mot landningsbanan, vilket är nödvändigt med hänsyn till flygsäkerheten.

LFV arbetar för att minska antalet personer som exponeras för flygbuller genom att LFV, i största möjliga mån, leda planen till flygvägar som ligger vid sidan om tätorter. Gröna inflygningar, som genomförs på bland annat Stockholm-Arlanda, minskar också bullret då planen glidflyger under en stor del av inflygningen. 

LFV försöker ständigt hitta nya vägar för att minska flygutsläppen. Vi har fokus på flygplanens rörelser, arbetsmetoder och tekniska system. Vi arbetar även med våra interna utsläpp genom att exempelvis använda interaktiva mötesformer samt att minimera vår interna resursförbrukning på alla plan i vardagen.